Posts

Showing posts from January, 2015

Vanilla Latte

(स्टारबक्सचा लाल कप हातात घेऊन ती काचेच्या दाराकडे तोंड करून बसलेली असते. तो आत येतो.. अनपेक्षितपणे एकमेकांना बघून ते थोडेसे गोंधळतात..)
     तो: हेय्य!       ती: हेय्य यु!
(तो तिच्या टेबलजवळ येऊन उभा राहतो.. )
    तो: तू काय पित्येस? V? Vanilla Latte? 
    ती: हो!
   तो: पण तुला आवडतं का?
   ती: हो आवडतं आणि नाही... I don't want to have this conversation... इथे नाही, आत्ता अजिबात नाही! 
   तो: ओह.. मग? 
   ती: कुठेच नाही आणि कधीच नाही! 
   तो:किंवा.. कदाचित आपण ह्या गप्पा भूतकाळात मारू शकतो किंवा parallel universeमध्ये वगैरे भेटून... 
   दोघं एकत्र: Where we haven't fucked up our relationship yet.. 
(दोघांच्याही चेहऱ्यावर हसू उमटतं.. तो तिच्या बाजूची खुर्ची ओढून खाली बसायला लागतो...)
   तो: आपल्यात काहीतरी आहे अजूनही... 
   ती: आणि तरीही... नाही! 
(ती उठते आणि दाराच्या दिशेने चालयला लागते)
   तो:  It sucks! (तिच्याकडे बघून जोरात) Vanilla Latte sucks! 
   ती: मलाही तुला भेटून आनंद झाला! 
(दार तिच्यामागे बंद होतं! )